Journal archive for Google Scholar Robot!

Nova Biologica Reperta

سامانه نشریات علمی یافته های نوین در علوم زیستی



Volume 5, Number 1 (2018-6)


Nutlet micromorphology and its systematic implications in Phlomoides Moench (Lamiaceae)
اهمیت ریزریخت شناسی فندقچه در رده بندی سرده سنبل بیابانی از تیره ی نعنائیان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Somaclonal variation of tissue culture regenerated plants of Aloe barbadensis Mill.
بررسی تنوع سوماکلونال گیاهان باززایی شده از کشت بافت آلوئه¬ورا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of fish size and seasonal changes on gonadal steroid hormones in pike brood stocks (Esox lucius)
تأثیر اندازۀ ماهی و تغییرات فصل روی هورمون های استروئیدی گنادی در مولدین اردک ماهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of D1 and D2 dopamine receptors families’ role in basolateral amygdala on working and reference memory
بررسی نقش رسپتورهای خانواده D1 وD2 دوپامین در هسته قاعده¬ای-جانبی آمیگدال بر حافظۀ کاری و مرجع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of stocking density and feeding frequency on the growth parameters and hematocrit of the Rutilus rutilus caspicus juvenile
اثرات تراکم ذخیره سازی و دفعات غذادهی بر شاخص های رشد و هماتوکریت در بچه ماهی کلمه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anti-tumor effects of valproic acid and 1, 25 dihydroxy vitamin D3 on HL-60 cancer cells
اثر ضدتوموری والپروئیک اسید و 25،1 دی هیدروکسی ویتامین D3 بر سلولهای سرطانی HL-60
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of different treatments on seed germination and dormancy breaking in seeds of Gundelia tournefortii
تأثیر تیمارهای مختلف بر جوانه زنی و شکست خواب بذر کنگر وحشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The innovative engineered photobioreactor to optimize the amount of microalgae Spirulina biomass
طراحی فتوبیوراکتور جدید مهندسی جهت بهینه سازی مقدار بیومس تولیدی در ریزجلبک اسپیرولینا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The stem and leaf anatomical charactristics of the genus Lallemantia (Lamiaceae)
ویژگی های تشریحی ساقه و برگ در سرده Lallemantia از تیره نعنائیان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 4 (2018-3)


Digestive enzyme activity of western white shrimp (Litopenaeus vannamei) in different life stages
بررسي فعاليت آنزيم‌هاي گوارشي ميگوي سفيد غربي در مراحل زيستي مختلف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

the effects of ecological factors on leaf and petiole anatomy of wild grapevine (vitis vinifera subsp. sylvestris) in northern Iran
تأثیر عوامل اکولوژیکی بر ساختار تشریحی برگ و دمبرگ انگور وحشی در شمال ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective effect of Arctium lappa on oxidative stress and nephrotoxicity induced by gentamicin
اثر حمایتی گیاه باباآدم بر استرس اکسیداتیو و مسمومیت القاشده با جنتامایسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Autecology of Ferula stenocarpa boiss. & Hausskn in Khuzestan Province, Iran
مطالعه بوم شناسی فردی گیاه کمای سازویی در استان خوزستان، ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cellulase enzyme production enhancement in Trichoderma viride by Gamma induced mutation
افزایش فعالیت آنزیم سلولاز در قارچ تریکودرما ویریده با القای جهش با پرتو گاما
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of morphological changes of Crataegus meyeri Pojark in relation to some climatic parameters in Iran
بررسی تغییرات ریخت شناسی زالزالک تحت تأثیر برخی عوامل اقلیمی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of blood powder application on some biochemical properties of sawdust during vermicomposting
تأثیر کاربرد پودر خون بر برخی ویژگی های بیوشیمیایی خاک اره طی فرآیند ورمی کمپوست سازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessments of phenolic, flavonoid and antioxidant activity of aqueous, alcoholic, methanol and acetone extracts of thirteen medicinal plants
بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی، فلاونوئیدی و فنلی عصاره های اتانولی، آبی، استونی و متانولی سیزده گیاه دارویی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation and identification of Bacillus producing thermophilic alpha amylase: production optimization and investigation of the activity and stability of enzyme.
جداسازی و شناسایی باسیلوس مولد آلفا آمیلاز گرمادوست: بهینه سازی شرایط تولید و بررسی فعالیت و پایداری دمایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 3 (2017-12)


Effects of dietary oxidized fish oil on thyroid hormones in Sturgeon hybrid
تأثیر سطوح چربي اکسیدشدۀ جیره بر هورمون های تیروییدی در تاسماهی هیبرید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Floristic study of the pure beech (Fagus orientalis Lipsky) stands in eastern Guilan, Iran
مطالعۀ فلوریستیک توده های خالص راش (Fagus orientalis Lipsky) در شرق گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of temperature on antioxidant activity, total phenolics and agronomic traits of two thyme species
اثر دما بر فعالیت آنتی‌اکسیدانی، فنل کل و صفات زراعي دو گونه آويشن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Extraction of α-, β- and γ-chitosan from Portunus segnis, Sepia pharaonis and Aspergillus niger, and comparison of their antimicrobial activities
استخراج کیتوزان α، β و γ از خرچنگ Portunus segnis، سپیا Sepia pharaonis و قارچ Aspergillus niger و مقایسۀ خواص ضد میکروبی آنها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of anthracene biodegradation by Gliomastix sp. isolated from contaminated soil of Shazand oil refinery, Iran
ارزیابی تجزیۀ زیستی آنتراسن به وسیلۀ Gliomastix sp. جداشده از خاک های آلوده پالایشگاه شازند، ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Floristic study of Artemisia aucheri Boiss. rangelands in Isfahan Province, Iran
مطالعۀ فلوریستیکی مراتع درمنۀ کوهی در استان اصفهان، ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of growth features, photosynthetic pigments and antioxidant enzyme activity of lentils cultivars in response to water stress
ارزیابی ویژگی های رشدی، رنگدانه های فتوسنتزی و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان ارقام عدس در پاسخ به تنش آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the effect of iron oxide nanoparticles on mouse testis development during the embryonic period in NMRI strain
بررسی اثر نانواکسید آهن در دورة جنینی بر رشد و نمو بیضۀ موش بالغ نژاد NMRI
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The impact of hydroalcoholic extracts of Peganum harmala and Piper longum on pituitary- gonad axis hormone levels of male NMRI mice
تأثیر عصارۀ هیدروالکلی میوۀ گیاهان اسپند و دارفلفل بر ميزان هورمون های محور هیپوفیز-گناد موش های آزمایشگاهی نر نژاد NMRI
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of genetic diversity and classification of watermelon (Citrullus lanatus) ecotypes using SRAP molecular markers
ارزيابي تنوع ژنتيكي و گروه بندي اکوتیپ های مختلف هندوانۀ با استفاده از نشانگرهاي مولکولی SRAP
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 2 (2017-9)


Interaction between dorso-hyppocampal histaminergic and medio-septal opioidergic systems in anxiety behavior
میانکنش سیستم هیستامینرژیک هیپوکامپ پشتی و اپیوئیدرژیک سپتوم میانی بر رفتارهای شبه اضطرابی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Urtica dioica hydroalcoholic extract on liver inflammatory factors in polycystic ovarian syndrome induced in Wistar rats by estradiol valerate
بررسی تأثیرات عصارۀ هیدروالکلی گیاه گزنه بر فاکتورهای التهابی کبدی رت های ویستار مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک القاشده با استرادیول والرات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of hairy root induction in some Salvia L. species
بررسی القای ریشۀ مویین در برخی از گونه های سردۀ مریم گلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quantity and quality of secondary metabolites in lavender plant under the influence of ecological factors
کمیت و کیفیت متابولیت های ثانویۀ گیاه اسطوخودوس تحت تأثیر عامل بوم شناختی ارتفاع از سطح دریا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of nitric oxide on antioxidative responses under salinity conditions in Zygophyllum fabago L. (Zygophyllaceae)
تأثیر نیتریک‌اکساید بر پاسخ های آنتی اکسیداتیو اسپندک (تیرۀ قیچیان) در محیط شور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of different treatments on seed dormancy and germination of Astragalus podolobus
برﺭﺳﻲ ﺍﺛﺮ ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭ ﺷﻜﺴﺘﻦ ﺧﻮﺍﺏ ﻭ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺟﻮﺍﻧﻪﺯﻧﻲ ﺑﺬﺭ Astragalus podolobus
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Histological investigation of the effects of nano titanium dioxide on the development of the first mandibular molar bud in NMRI mouse strain in vivo
بررسی هیستولوژیکی اثرات نانو دی اکسید تیتانیوم بر روی رشد و نمو جوانۀ اولین دندان آسیاب جنین موش نژاد NMRI در شرایط in vivo
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of cholestasis in brain hippocampus trauma in male Wistar rat
نقش کلستاز در ایجاد آسیب بافتی مغز در ناحیۀ هیپوکامپ موش صحرایی نر نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Diversity in floral morphological characters of the genus Alchemilla L. (Rosaceae) from Iran and its taxonomic significance
تنوع صفات ریخت شناختی گل سردۀ .Alchemilla L (تیرۀ گل سرخیان) در ایران و اهمیت تاکسونومیکی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Numerical taxonomy study of Salvia L. (Lamiacae) species in southern slope of Central Alborz, Iran
مطالعۀ تاکسونومی عددی گونه هاي سردۀ مریم گلی (تیرۀ نعناعیان) در شيب جنوبي البرز مركزي
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of salinity on some morphological and physiological parameters in four canola (Brassica napus L.) cultivars
تأثیر تنش شوری بر برخی ویژگی های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی چهار رقم کلزا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 1 (2017-6)


Comparison of angiosperm flora of Afghanistan and Iran in accordance with APG IV system
مقایسۀ فلور نهان دانگان افغانستان و ایران مطابق با نظام APG IV
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Revision of the genus Lappula Moench based on morphological characters in Khorassan Provinces (Iran)
بازنگری آرایه شناسی سرده Lappula Moench در استان های خراسان بر مبنای صفات ریخت شناسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Skeletal structure of Kura bleak, Alburnus filippii (Kessler, 1877), in South Caspian Sea basin
ساختار استخوانی کولی کورا گونۀ (Alburnus filippii (Kessler, 1877 در حوضۀ جنوبی دریای خزر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of salinity stress on survival, biochemical and blood parameters in fingerling Cyprinus carpio fingerling fed with herbal supplement of Carum carvi
اثر تنش شوری بر بقاء، پارامترهای بیوشیمیایی و خونی در بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) تغذیه شده با مکمل گیاهی زیرۀ سیاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation and identification of cutinase enzyme producing bacteria
جداسازی و شناسایی باکتری های تولیدکنندۀ آنزیم کوتیناز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The increase of salinity tolerance in three turf grass species using trinexapac-ethyl
افزایش تحمل به شوری سه گونۀ چمن با استفاده از ترینگزاپک اتیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Morphological and palynological studies in Ranunculus (L.) sect. Batrachium (DC.) Gray in Iran
مطالعۀ ریخت شناسی و گرده شناسی در گونه های بخشه Batrachium از سردۀ آلاله (تیرۀ آلاله ایان) در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pollen morphology of the genus Rubus L. subgenus Rubus (Rosaceae) in Iran
ریخت شناسی گردۀ گونه های سردۀ .Rubus L، زیرسردۀ Rubus در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anxiolytic and antidepressant effects of tarragon (Artemisia dracunculus L.) hydro-alcoholic extract in male rats exposed to chronic restraint stress
اثرات ضداضطرابی و ضدافسردگی عصارۀ هیدروالکلی ترخون (.Artemisia dracunculus L) در موش های صحرایی نر تحت استرس مزمن بی حرکتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 4 (2017-3)


Micromorphological study of some annual Polygonum L. (Polygonaceae) in Iran
بررسی ریز ریخت شناسی تعدادی از گونه های یک سالۀ سردۀ علف هفت بند در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of silver nanoparticles on ovarian histopathological changes in mice treated with isoniazid
اثر نانو ذرات نقره بر تغییرات هیستوپاتولوژیک تخمدان در موش های تیمار شده با ایزونیازید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Interaction of vesicular arbuscular mycorrhiza with nickel heavy metal and its effect on the oxidative stress in barley
برهم کنش میکوریز وزیکولار آرباسکولار با فلز سنگین نیکل و تأثیر آن بر تنش اکسیداتیو در گیاه جو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the evolutionary trend of morphological characters of Stachys (Lamiaceae) in Iran based on nrITS sequences data
بررسی روند تکامل صفات ریخت شناسی در گونه های ایرانی سردۀ Stachys از نعنائیان براساس توالی هسته ای nrITS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geometric analysis of the scale shape to discriminate different populations of Garra rufa Heckel, 1843
تحلیل ریخت سنجی هندسی فلس جهت شناسایی جمعیت های مختلف گونۀ Garra rufa Heckel, 1843
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Improving the growth of tobacco (Nicotiana tabacum L.) seedling by methyl jasmonate under drought stres
بهبود رشد گیاهچۀ توتون (.Nicotiana tabacum L) در شرایط تنش خشکی تحت تیمار متیل جاسمونات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of blue-green and green algae Spirulina, Chlorella, Dunaliella, and minerals on the stimulation of metabolic and biochemical processes of germination in Dracocephalum kotschyi Boiss. seeds
اثر جلبک‌های سبز-آبی و سبز Spirulina ،Chlorella ،Dunaliella و عناصر معدنی بر تحریک فرایندهای متابولیکی و بیوشیمیایی جوانه‌زنی بذر زرین‌گیاه (.Dracocephalum kotschyi Boiss)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimization of lipase production in Salinivibrio sp. SA2 by Taguchi design
بهینه سازی تولید آنزیم لیپاز درSalinivibrio sp. SA2 با طراحی تاگوچی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison the effect of movento, a chemical pesticide, with chitosan, a biologic pesticide, on female reproductive system in Balb/C mice
مقایسۀ اثر حشره کش شیمیایی موونتو با حشره کش زیستی کیتوزان بر سیستم تولیدمثلی مادۀ موش نژاد Balb/C
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of hydro-alcoholic extract of Vitex agnus-castus L. on the growth indices and survival rate in Zebrafish (Danio rerio)
تأثیر عصارۀ هیدروالکلی گیاه پنج انگشت (.Vitex agnus-castus L) بر شاخص‌های رشد و نرخ بقاء در گورخر ماهی (Danio rerio)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 3 (2016-12)


Point mutation in am-ino acid 263 of streptokinase gene as well as cloning and expression of the cysteine containing mutated protein
ایجاد جهش نقطه ای در اسید آمینۀ 263 ژن استرپتوکیناز و کلونینگ و بیان پروتئین جهش یافتۀ حاوی سیستئین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anatomy of peduncle in species of Scrophularia L. (Scrophulariaceae) in Iran
مطالعۀ ساختار تشریحی دمگل‌آذین گونه‌های انتخابی از .Scrophularia L (تیرۀ گل میمون) در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing and cloning a MaSp1-based synthetic gene in binary vector for transient expression in cotton fiber
طراحی، ساخت و تأیید مولکولی سازۀ جفتی بیان کنندۀ ژن MaSp1 و بیان گذرای آن در الیاف پنبه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of drought stress on the activity of antioxidant enzymes and soluble sugars content of Pe-nnyroyal (Mentha pulegium L.).
اثر تنش خشکی بر فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدانی و میزان قندهای محلول پونۀ معطر (Mentha pulegium L.).
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The protective effect of ZnO nanoparticles on liver and impairments induced by Paclitaxel treatment in female Wista rat
اثر حفاظتی نانوذرات اکسید روی بر کبد و روند اختلالات القاءشده ازطریق داروی پاکلی تاکسل در موش مادۀ نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of antimicrobial activity of polymeric nanofibers using henna additive
بررسی فعالیت ضدمیکروبی نانوالیاف پلیمری با افزودنی عصارۀ حنا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Two interesting annual Silene species (Caryophyllaceae) reported for the flora of Iran
دو گونه یکساله Silene (Caryophyllaceae) برای فلور ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of factors affecting on vegetation in sand beaches of the Boujagh National Pa-rk, Guilan Province
بررسی عوامل مؤثر بر پوشش گیاهی در سواحل ماسه‌ای پارک ملی بوجاق، استان گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A preliminary study on the breeding birds of Dez Protected Area in Khuzestan Province, Iran.
مطالعۀ مقدماتی پرندگان جوجه‌آور منطقۀ حفاظت‌شدۀ دز در استان خوزستان، ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 2 (2016-9)


Palynological study of the genus Consolida (Ranunculaceae) in Iran
مطالعه گرده شناسی جنس زبان در قفا (تیرۀ آلاله ایان) در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Notes on some species of the genus Glaucium (Papaveraceae) in Iran
نکاتی در مورد چند گونه از سرده Glaucium (تیرۀ شقایقیان) در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Two new mosses of Grimmiaceae for Iranian bryoflora
دو گونه جدید از تیرۀ Grimmiaceae برای فلور خزه ای ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fine structure of zona radiata during growth stages of unfertilized oocyte in viviparous guppy (Poecilia reticulata)
ریزساختار زونارادیاتا در طول مراحل رشد تخمک لقاح نیافته گوپی زنده زا (Poecilia reticulata)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A new record of Tripleurospermum Sch. Bip. (Asteraceae) from Iran
گزارشی جدید از Tripleurospermum Sch. bip. (تیرۀ کاسنیان) از ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A new species of the genus Alyssum section Alyssum (Brassicaceae) from Iran
گونه ای جدید از سردۀ قدومۀ بخش Alyssum (تیره کلمیان) از ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative study on the morphology, palynology and essential oil composition of three trigonella L. species (Fabaceae) from Iran
مطالعه مقایسه ای ریخت شناسی، گرده شناسی و روغن های ضروری سه گونه از سرده شنبلیله (تیره باقلائیان) در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Introducing a new species, Silene ghahremaninejadii (Caryophyllaceae), from Iran
معرفی یک گونه جدید، Silene ghahremaninejadii (تیرۀ میخکیان)، از ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular phylogeny of the genus Eumeces Wiegmann, 1834 (Reptilia: Scincidae) in Iran, inferred from 16s mitochondrial DNA
فیلوژنی مولکولی جنس Eumeces Wiegmann, 1834 (خزندگان: سینسیده) در ایران، براساس DNA میتوکندریایی ژن 16S
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A contribution to the taxonomy of the genus Elaeagnus (Elaeagnaceae) in Iran as a native and cultivated tree
تاکسونومی سردۀ سنجد (تیرۀ سنجدیان) به عنوان گیاهی بومی و کاشته شده در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

essential oil (EO) composition and antioxidant activity of two Salvia leriifolia Benth. (Lamiaceae) populations from Iran
شناسایی ترکیبات و بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی اسانس دو جمعیت نوروزک ایرانی (تیره نعنائیان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 1 (2016-6)


An update on the flora of Iran: Iranian angiosperm orders and families in accordance with APG IV
وضعیت کنونی فلورایران: راسته ها و تیره های نهان دانه ایران مطابق با APG IV
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Interaction of salinity and ascorbic acid with some biochemical features in Satureja khuzestanica
اثر متقابل شوری و اسید آسکوربیک بر برخی از ویژگی های بیوشیمیایی مرزه خوزستانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of rosmarinic acid and carnosic acid on cell viability and ceramide metabolism in the HEP-G2 cells
بررسی مقایسه ای اثرات رزمارینیک اسید وکارنوزیک اسید بر بقای سلولی، متابولیسم سرآمید و واکنش های آنزیم های آنتی اکسیدانت در سلول های سرطانی رده Hep - G 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of titanium dioxide nanoparticles enriched yeast on the growth performance, digestive enzymes activity and lipid metabolism in two Artemia species
تأثیر مخمر غنی شده با نانوذرات دی اکسید تیتانیوم بر پارامترهای رشد، فعالیت آنزیم های گوارشی و متابولیسم چربی در دو گونه آرتمیا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The phylogenetic position of Brown trout (Salmo trutta L. 1758) in the Jajrud River using D-Loop sequence
شجره شناسی ماهی قزل‌آلای خال‌قرمز (Salmo trutta L. 1758) رودخانه جاجرود با استفاده از توالی ناحیه D-Loop
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The impact of sheep testis extract on hair follicle growth and skin healing of Wistar rats
اثر عصاره بیضه گوسفند در رشد فولیکو ل‌های مو و ترمیم زخم پوست موش صحرایی نر نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association between gene polymorphism rs11614913 in microRNA196a2, with Non-small cell lung cancer risk in the population of southern Iran
مطالعه همبستگی پلی‌مورفیسم rs11614913 ژن miRNA-196a2 با خطر ابتلا به سرطان سلول‌های غیرکوچک ریه در جمعیت جنوب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of the interaction between morphine and α-noradrenergic system of basolateral Amygdala on anxiety-related behavior and memory
تاثیر میان کنش بین مورفین و سیستم آلفا- نورآدرنرژیک در هستۀ قاعده‌ای-جانبی آمیگدال بر اضطراب و حافظه.
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 4 (2016-3)


DNA structure spectroscopy by synthetic pigments using LED lighting
طیف نگاری ساختار DNA به کمک رنگدانه های مصنوعی با استفاده از نور LED
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of cold temperature on oxidative damage and activity of oxidative enzymes in tea leaves from northern Iran
اثر سرما روی تخریب اکسیداتیو و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت در برگ چای شمال ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Leaf anatomical studies on selected species of Scrophularia L. (Scrophulariaceae) in Iran
مطالعۀ ساختار تشریحی برگ گونه‌های انتخابی از .Scrophularia L (تیرۀ گل میمون) در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An anatomical study of Rhamnus cathartica L. and Rhamnus pallasii Fisch. & C.A.Mey. (Rhamnaceae) in north of Iran
مطالعۀ تشریحی دو گونۀ تنگرس .Rhamnus cathartica L و .Rhamnus pallasii Fisch. & C.A.Mey از تیرۀ عنابیان در شمال ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of the interaction between water stress and potassium nitrate on some of the physiological responses of Nicotiana tabacum L.
اثر متقابل تنش خشکی و نیترات پتاسیم بر برخی پاسخ های فیزیولوژیک گیاه توتون (.Nicotiana tabacum L)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A structural study on the interaction of the anti-cancer compound of Platinum complex with human serum albumin
مطالعۀ ساختاری برهم کنش داروی ضدسرطان از دستۀ کمپلکس پلاتینی با آلبومین سرم انسانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection and amplification of LysM effector genes in F. oxysporum f. sp. lycopersici
ردیابی و تکثیر ژن های اثرگذار حامل دومین LysMدر ژنوم قارچ F. oxysporum f. sp. lycopersici
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 3 (2015-12)


Evaluation of single nucleotide polymorphism rs11614913 in mir196a2 with breast cancer susceptibility in Southern Iranian population
بررسی همبستگی پلی مورفیسم تک نوکلئوتید rs11614913 ژن mir196a2 با استعداد ابتلا به سرطان پستان در جمعیت جنوب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An investigation of the protective impact exerted by aqua extract of Persian Gulf sea cucumber (Holothuria arenicola Semper, 1868) against damages induced by electromagnetic field on male gonads of Balb/C mice
بررسی اثر عصارۀ آبی خیاردریایی (Holothuria arenicola Semper, 1868) خلیج فارس در پیشگیری از آسیب میدان الکترومغناطیسی بر غدد جنسی نر در موش نژاد Balb/C
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of Spirulina sp. on growth and food intake in Danio rerio Hamilton, 1822
تأثیر مکمل جلبک اسپیرولینا (.Spirulina sp) بر رشد و تغذیۀ ماهی زبرا دانیو (Danio rerio Hamilton, 1822)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibacterial and antifungal effects of evening primrose "Oenothera biennis L." and Borage "Echium amoenum Fisch. & C.A.Mey. oils
اثرات ضد باکتریایی و ضد قارچی روغن دانه های گل مغربی ".Oenothera biennis L" و گاو زبان ".Echium amoenum Fisch. & C.A.Mey "
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of drought and salinity tensions on IAA production in isolated bacteria from saline and saline-sodic soils
اثر تنش های خشکی و شوری بر تولید هورمون IAA در باکتری‌های جداسازی شده از خاک-های شور و شور-سدیمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of factors affecting the vegetation in aquatic and wet habitats of Boujagh National Park, Kiashahr, Guilan Province, Iran
بررسی عوامل موثر بر پوشش گیاهی در رویشگاه های آبی و مرطوب پارک ملی بوجاق، کیاشهر، استان گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Thermodynamic and kinetic investigation of citric acid adsorption by rice bran
بررسی ترمودینامیک و سینتیک جذب سطحی اسید سیتریک توسط سبوس برنج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation the structure of vegetative organs and development of reproductive organs of Pimpinella anisum L.
بررسی ساختار اندام‌های رویشی و تکوین اندام‌های زایشی بادیان رومی (.Pimpinella anisum L)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 2 (2015-9)


Investigation of some medicinal secondary metabolites and antioxidants of Dittrichia graveolens L. Greuter
بررسی برخی از متابولیت‌های ثانویه دارویی و آنتی‌اکسیدانی Dittrichia graveolens L. Greuter
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison and evaluation the ultra-structural changes in the oocyte and pituitary in immature Trichogaster trichopterus treated with LHRH- A2, 17beta-estradiol and hydroalcoholic extract of air branch of Origanum vulgare
مقایسه و بررسی تغییرات فراساختاری تخمک و هیپوفیز در ماهی گورامی سه‌خال نابالغ تحت تیمار با A2-LHRH، 17 بتا‌استرادیول و عصارۀ هیدروالکلی سرشاخۀ هوایی مرزنجوش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of sangrovit on growth performance, some blood biochemical parameters, survival and resistance to salinity stress in the Caspian kutum (Rutilus frisii kutum) fry
اثر سنگروویت بر عملکرد رشد، برخی پارامترهای بیوشیمیایی خون، بازماندگی و مقاومت به تنش شوری در بچه‌ماهیان سفید (Rutilus frisii kutum)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of cannabinoid system in consolidation of passive avoidance memory in the shell of nucleus accumbens in male Wistar rats
بررسی نقش سیستم کانابینوئیدی پوستۀ هستۀ آکومبنس در تثبیت حافظه اجتنابی غیرفعال در رت-های نر نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Long time effect of oral cortisol on resistant to salinity changes in Common Carp (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) fingerling
اثر بلندمدت کورتیزول خوراکی بر مقاومت به تنش شوری در بچه‌ماهیان کپور معمولی Cyprinus carpio Linnaeus, 1758))
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Taxonomic significance of indumentum in the genus Gypsophila L. (Caryophyllaceae)
بررسی ارزش کرک در تاکسونومی جنس .Gypsophila L ازتیرۀ میخکیان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of different levels of Fe (So4)2 (7H2O( and probiotics )BioPlus-2B( on some blood parameters of Rutilus frisii kutum fry
تأثیر سطوح مختلف آهن فریرون و پروبیوتیک بیوپلاس ب-2 بر برخی پارامترهای خونی بچه‌ماهی سفید (Rutilus frisii kutum)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 1 (2015-6)


The effect of intra-nucleus accumbens shell injection of ascorbic acid on spatial learning and memory in adult male rats
اثر تزریق داخل پوستۀ هستۀ اکومبنسی اسیدآسکوربیک بر یادگیری و حافظۀ فضایی موش های صحرایی نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Responses of grape (Vitis vinifera L.) antioxidant system to salinity
پاسخ سیستم آنتی‌اکسیدانی انگور (Vitis vinifera L.) به شوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The investigation of flora in Roodbar Alamut region, Ghazvin, Iran
بررسی فلور منطقۀ رودبار اَلَموت، قزوین، ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of some soil parameters on the total alkaloid levels of tubers of Bongardia chrysogonum in three regions of Iran
اثر برخی مشخصات خاک بر محتوای آلکالوئید تام غدد زیرزمینی گیاه علف کبکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Histological effects of the smoke of Verbascum speciosum leaves on the healing of rats wounds
بررسی بافتی اثر دود حاصل از سوزاندن برگ‌های گیاه گل ماهور (Verbascum speciosum) در ترمیم زخم موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of variation in photosynthetic parameters in healthy and infected Parrotia persica C.A.Mey. with Viscum album L. in relation with tree location in stand
بررسی تغییرات پارامترهای فتوسنتزی انجیلی (Parrotia persica C.A.Mey.) سالم و آلوده به دارواش (Viscum album L.) با توجه به موقعیت آن در توده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The bacterial evaluation of maize root (Zea mays L.) in oil-polluted soil
مطالعۀ باکتریایی ریشۀ ذرت (.Zea mays L) در خاک آلوده به نفت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 2 (2015-3)


The histopathological effects of cholestasis on hypothalamic paraventricular and supraoptic nucleus on male wistar rats
بررسی اثر سندروم کلستاز برتغییرات بافتی هسته های مجاور بطنی و فوق بصری هیپوتالاموس مغز موش‌های صحرایی نر نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Developmental stages of ovule and embryo sac in Consolida orientalis Schrödinger (Ranunculaceae)
مراحل تکوین تخمک و کیسۀ رویانی در Consolida orientalis Schrödinger از تیرۀ آلاله ایان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Stigma morphological study and numerical taxonomy of genus Pedicularis L. (Orobanchaceae) in Iran
بررسی ریخت‌شناسی کلاله و تاکسونومی عددی .Pedicularis L(تیرۀ گل جالیزیان) در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the effects of magnetic field and salicylic acid on Melissa officinalis (Lamiaceae) under UV-B stress
مطالعۀ اثر میدان مغناطیسی و سالیسیلیک اسید بر گیاه بادرنجبویه (نعناعیان) تحت تنش فرابنفش B
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of saponin content in the aerial parts and roots of three Silene L. species (Caryophyllaceae)
مطالعۀ محتوای ساپونین در بخش های هوایی و ریشۀ سه گونه از جنس .Silene L (تیرۀ میخکیان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pollen morphology study of Salvia sect. Plethiosphace and sect. Hemisphace (Lamiaceae) in Iran
مطالعۀ گرده شناسی بخش های Hemisphace و Plethiosphace از جنس Salvia (تیرۀ نعناعیان) در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection of Escherichia coli and Enteroccocus faecalis indices in groundwater sources
تشخیص شاخص های Escherichia coli و Enterococcus faecalis در منابع آب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of poly-β-hydroxybutyrate on metabolic diversity of anaerobic bacteria of Siberian sturgeon (Acipenser baerii) fingerlings hindgut
بررسی تأثیر پلی بتاهیدروکسی بوتیرات بر تنوع متابولیکی باکتری های بی هوازی رودۀ بچه ماهیان تاسماهی سیبری (Acipenser baerii)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 1 (2014-12)


Effect of acid rain on growth and physiological responses of wheat
اثر باران اسیدی بر پاسخ های رشدی و فیزیولوژیکی گندم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Structural and ultrastructural comparison of hair and feather follicles
مقایسۀ ساختار و فراساختار فولیکول های مو و پر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Performance of dead Fucus serratus biomass in binary biosorption of Cd (II) and Ni (II) from aquatic habitat
عملکرد زیست تودۀ مردۀ جلبک فوکوس سراتوس برای جذب زیستی هم‌زمان کادمیوم و نیکل از محیط آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Floristic study of Kasf forest (Khorasan Razavi Province)
مطالعۀ فلوریستیک جنگل کاسف (استان خراسان رضوی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Germination ecophysiolology of Mesquite (Prosopis farcta L.) weed
اکوفیزیولوژی جوانه‌زنی بذر علف‌هرز کهورک (.Prosopis farcta L)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Inductive effect of IDE1 on differentiation of human induced pluripotent stem cells into definitive endoderm cells by using PCL nanofibrous scaffold
اثر القایی IDE1 در تمایز سلول‌های بنیادی القا شده انسانی به سلول‌های آندودرم قطعی با استفاده از داربست نانوفیبر PCL
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining the nickel toxicity on chlorophyll content, Hill reaction and growth in maize seedlings
بررسی تأثیر سمیت نیکل بر میزان کلروفیل، واکنش هیل و رشد دانه‌رست‌های ذرت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles