راهنمای نویسندگان

راهنمای تهیه و تنظیم نوشتار در نشریۀ "یافته­های نوین در علوم زیستی"

 • مقالات ارسالی باید دارای متن کامل فارسی و خلاصۀ انگلیسی یا متن کامل انگلیسی با خلاصه فارسی باشند که اصول دستور زبان فارسی و انگلیسی در آن‌ها به‌­طور کامل رعایت شده باشد. لذا مقالاتی با اشکالات و نقص­های نگارشی مورد داوری علمی قرار نمی‌گیرند و سریعاً عودت داده می‌شوند. مقالات ارسالی باید به‌طور دقیق بر‌اساس دستورالعمل ذکر شده در این متن باشد. مقالاتی با فرمت نامناسب مورد پذیرش اولیه برای ارسال به داوری قرار نخواهند گرفت.
   
 •  هر مقاله بایستی به ترتیب دارای بخش­های عنوان فارسی، چکیده فارسی، واژه‌­های کلیدی فارسی، عنوان انگلیسی، چکیده انگلیسی، واژه­‌های کلیدی انگلیسی، مقدمه، مواد و روش‌ها، نتایج، بحث، نتیجه‌گیری، سپاسگزاری و منابع باشد.
 • بعد از عنوان مقاله (فارسی16 بولد B Nazanin و لاتین 16 Times new roman)، اسامی نویسندگان (فارسی12 بولد B Nazanin و لاتین بولد12 Times new roman)، وابستگی سازمانی نگارندگان (فارسی10B Nazanin و لاتین 10 Times new roman)، و مسئول مکاتبات (فارسی10B Nazanin و لاتین 10 Times new roman) مشخص شود.
 • درج شماره مربوط به وابستگی سازمانی نویسندگان پس از نام نویسنده به صورت superscript باشد.
 • چکیدۀ مقاله به دو زبان فارسی و انگلیسی آماده شود. چکیده باید شامل مطالب مهم یافته‌های تحقیق بوده و از 250 کلمه فارسی و 200 کلمه انگلیسی بیشتر نباشد. متن چکیده فارسی با قلم B-Nazanin با اندازه فونت 10 و انگلیسی با قلم Times New Roman و اندازۀ فونت 10 آماده شود.
 • چکیده انگلیسی باید عیناً ترجمه چکیده فارسی باشد. تمام بخش‌های انگلیسی مقاله باید توسط متخصص زبان انگلیسی به زبان انگلیسی روان و صحیح ترجمه شده باشند.
 • واژه‌­های کلیدی: پس از ذکر چکیدۀ فارسی و انگلیسی، پنج واژۀ کلیدی (Keywords) به زبان مربوطه درج گردد. این واژه­ها نباید در عنوان ذکر شده باشند. واژه­های کلیدی فارسی باید به ترتیب حروف الفبای فارسی و واژه‌­های کلیدی انگلیسی به ترتیب حروف الفبای انگلیسی باشد. واژه­‌های کلیدی با ویرگول در فارسی و کاما در انگلیسی جدا شوند در آخر هم نقطه نباشد. در مقالات تاکسونومی در بخش واژه‌­های کلیدی نام دیگر تیره ذکر شود. مثلا در عنوان اگرBrassicaceae  باشد در واژه‌های کلیدی Cruciferae ذکر شود. و فارسی هم تیره کلمیان یا تیره چلیپائیان ذکر شود.
 •  
 • متن مقاله: متن مقاله باید دارای زیر عنوان­‌های اصلی مقدمه، مواد و روش‌­ها، نتایج، بحث، نتیجه گیری، سپاسگزاری و منابع باشد. تمام متون فارسی مندرج در مقاله و از جمله متن، در برنامهWord 2003، با قلم  B-Nazaninبا اندازه فونت 12 و انگلیسی با قلم Times New Roman و اندازه فونت 11 و با فاصله 1 سانتی­‌متر نوشته شود. عنوان­‌های اصلی (مقدمه، مواد و روش‌­ها، نتایج، بحث، نتیجه گیری، سپاسگزاری و منابع) با اندازۀ قلم 13 بولد و زیر عنوان­ها 11 بولد آماده شود. عناوین اصلی و عنوان مقاله با رنگ آبی (Red:68 Green:114 Blue:196) تایپ شوند. از درج پاورقی در متن مقاله خودداری فرمایید.
 • در متن فارسی به جای علائم اختصاری برای واحدها حتماً از واژه‌های سانتی‌متر، میلی‌متر، درجه، دقیقه و درجه سانتی‌گراد استفاده شود.
  اگر در مقاله از مخفف‌های اسامی علمی تاکسون‌ها استفاده شود، ذکر نام کامل تاکسون به همراه مولف آن در اولین تکرار الزامی است. ترجیحاً در عنوان و خلاصه از مخفف­‌ها استفاده نشود.
  به جز بخش منابع که 0/2 اینچ hanging دارند، تمام قسمت­‌های دیگر مقاله ساده باشد. فاصله خطوط single، پاراگراف­‌ها و عناوین اصلی مثل مقدمه، مواد و روش‌­ها به اندازه سه فاصله داخل بروند.
   تمام نمودارها و نقشه‌­ها و شکل­‌ها رنگی باشند (سیاه و سفید نباشند). زیرنویس و توضیحات مربوط به شکل­‌ها و جدول­‌ها در مقاله‌­های فارسی، به هر دو زبان فارسی و انگلیسی ذکر شوند. این قسمت با قلم B-Nazanin با اندازۀ فونت 10 و انگلیسی با قلم Times New Roman و اندازۀ فونت 10 آماده شود. بعد از واژه شکل از خط تیره و بعد از واژه Figure از نقطه استفاده شود. کلمات شکل تا آخر شماره به فارسی با خط تیره باید بولد باشد و به لاتین Figure. باید بولد باشد.
 •  مثال:
   شکل 1- درصد حذف کنگورد در محلول 600 میلی‌گرم بر لیتر رنگ با غلظت‌های مختلف نمک.
  Figure 1. Congo red removal percentage at 600mg/l dye solution with different salt concentrations.
   
  در ارجاع به بخشی از جدول یا شکل که لازم است فقط به آن اشاره شود به صورت زیر عمل شود:
  شکل 3 D (یعنی بخش D از شکل 3) یا مثلا شکل 7 F (یعنی بخش F از شکل 7)
  در تمامی شکل­‌ها یا جدول­‌ها لازم است که اگر دارای چند بخش باشند از حروف انگلیسی بزرگ استفاده شود (نه الف، ب، ....) حروف الزاما جزئی از شکل باشد.
 • منابع: بخش منابع علمی تحت عنوان  Referencesقید شده وتماماً به ­صورت انگلیسی ذکر شوند. عبارت (In Persion.) حتما برای مقالات فارسی ذکر شود.
 • درج منابع در متن بر اساس نام نویسنده و سال انتشار و در داخل پرانتز باشد، به عنوان نمونه (Broughton, 2012)؛ چنان‌چه منابعی که در متن مقاله به آن اشـاره مـی‌شـود دو نگارنـده داشـته باشـد، اسـامی نگارندگان با علامت & از هم جدا شده، به عنوان نمونه (Lee & Mao, 2012)؛ و در صورتی که بیش از دو نگارنـده داشـته باشـند، فقـط نـام نگارنـده اول بـا ذکـر عبـارت et al. درج شود؛ به عنوان نمونه (Mao et al., 2012). توجه داشته باشید که در متن فارسی حتما از پرانتز با فونت فارسی () استفاده شود.
  نحوۀ نوشتن منابع در انتهای مقاله طبق نمونه­‌های زیر باشد:
  مقاله:
  Tuhkanen, A.L., Agren, L.M., Tammi, M.I. & Tammi, R.H. 1999. CD44 expression marks the onset of keratinocyte stratification and mesenchymal maturation into fibrous dermis in fetal human skin. Journal of Histochemistry and Cytochemistry 47: 1617-1624.
  کتاب:
  Taiz, L. & Zeiger, E. 2010. Plant Physiology.  Sinauer Associates, Los Angeles, 322 pp.
  صفحاتی از کتاب:
  Metcalfe, C.R. & Chalk, L. 1979. Anatomy of the Dicotyledons. Oxford Science Publications, Oxford. Pp: 222-249.
  فصلی از کتاب:
  Browicz, K. & Zielinski, J. 1997. Rhamnus L. In: Rechinger, K.H. (ed.), Flora Iranica. vol. 125: 14-25. Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
  Huber-Morath, A. 1967. Gypsophila L.  In: Davis PH (ed.). Flora of Turkey and the East Aegean Islands 2: 149-171. Edinburgh University Press, Edinburgh.
  منابع الکترونیکی:
 • Thiers, B. 2015 continuously updated. Index herbariorum: A global directory of public herbaria and associated staff. New York Botanical Garden, Bronx, NY. Available from: http://sweetgum.nybg.org/ih/ [accessed 29 July 2015]
  The International Plant Names Index. 2016. Published on the Internet http://www.ipni.org [accessed 1 March 2016]

 • در بخش منبع مقاله نام کامل ژورنال­‌ها درج گردد.
  مقالات کامل یا خلاصه مقالات همایش­‌ها و کنگره‌­ها و پایان نامه­‌ها و رساله‌ها حتی­ المقدور به ­عنوان منبع استفاده نشوند و در صورت نیاز منحصراً ذکر یک منبع از این نوع مجاز خواهد بود.
  نام نویسنده و همکاران در متن نباشد. حتما در پرانتز و به انگلیسی آخر جملات باشد. اگر لازم است جمله اصلاح شود.
  به عنوان نمونه:
  Hassan و همکاران کاهش در طول ریشه و ساقه و وزن خشک دانه‌رست‌های S. tuberosum را گزارش کردند. (اشتباه)
  کاهش در طول ریشه و ساقه و وزن خشک دانه‌رست‌های S. tuberosum گزارش شده است (Hassan et al., 2016). (صحیح)
 • لطفا موارد نگارشی زیر را رعایت بفرمائید:
 • تنوین، ۀ و ه­ی از تمام مقالات حذف شود. بین پرانتز و واژه بعدی یا قبلی فاصله نباشد. صحیح: (2019). غلط: (  2019).
 • تمام علامت­‌های پرانتز در متن فارسی (منظور در نگارش مقالات فارسی) باید فارسی باشند.
 • علامت درصد همیشه در سمت راست اعداد چه فارسی و چه انگلیسی باشد. در فارسی به شکل روبرو هم می‌توان نوشت: 65 درصد.
 • بین کلمات حتی اگر انگلیسی باشند در متن فارسی باید از ویرگول و فاصله فارسی استفاده کرد نه کاما و فاصله انگلیسی چون متن به هم می‌ریزد. ضمنا تمام این لغات انگلیسی باید از سمت راست خط نوشته شوند و بعد ویرگول فارسی بیاید.
 • ها، می، اند و ای با نیم فاصله جدا شوند. همچنین کلماتی مانند:
 • جابه‌جایی- به­‌کارگیری خشک‌ترین- مرطوب‌ترین- بزرگ‌ترین- هنگامی­که- به­دست آوردن­ علاوه‌­بر­این- سانتی‌گراد- در‌حالی‌که- طبقه‌بندی- جمعآوری- تکنگاره‌ها بهویژه- آبوهوا- میلی‌گرم بر میلی‌لیتر- مرگومیر- مالوندیآلدهید- کموبیش- بهندرت- گروهبندی- تقسیمبندی- ریختشناسی نرمافزار- نمونهبرداری- نمونهگیری- به‌طور- شمال‌غرب- گونه‌ها- آذربایجان‌غربی-آنتی‌اکسیدانی- به‌عنوان
 • کلیۀ نگارندگان هـر مقالـه بایـد فـرم موافقـت و پـذیرش مـسئولیت  خـود بـا چـاپ مقالـه و فرم تعارض منافع  را امـضاء و توسـط مـسئول مکاتبـه به نشریه ارائه نمایند.
 • نویسندۀ مسئول مقاله ترجیحاً برای درج در مقاله ایمیل آکادمیک خود را ارائه نماید.
 • مسئولیت مطالب مندرج در مقاله به ­طور کامل بر عهده نویسنده یا نویسندگان مقاله است.
 • مقالات ارسالی به مجله تحت داوری علمی دقیق قرار می گیرند و نشریه در قبول، رد و اصلاح آنها آزاد است .


دفعات مشاهده: 9427 بار   |   دفعات چاپ: 431 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

Creative Commons Licence
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به یافته های نوین در علوم زیستی است.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Nova Biologica Reperta

Designed & Developed by : Yektaweb